Gạo Tài Nguyên Hảo Hạng

18,500 

Đặc tính gạo: Nở xốp